“น้ำดิบ มีเหลือน้อย ใช้สอย ต้องประหยัด”

ค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำ
hot สรุปสถานการณ์น้ำรายวัน
ติดตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 2559
รายงานน้ำต้นทุนของ กปภ.สาขา
ติดต่อ กปภ.สาขาทั่วประเทศ


สถานีโทรมาตรของการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์ http://tele-wrd.pwa.co.th