วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลระดับภาค
 <<กลับหน้าหลัก  

เลือกปีข้อมูล


การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดภาค: 3


ประเภทแหล่งน้ำ(ผิวดิน/ใต้ดิน)ที่ใช้ผลิตประปา


ชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา


การประปาส่วนภูมิภาคที่มีปัญหาน้ำดิบ
สำนักงานปฏิบัติการ:3

แผนที่การเดินทางไป

สรุป:การประปาส่วนภูมิภาคสาขาและหน่วยบริการในสังกัดภาค: 3=>ปี พ.ศ.2550
จำนวนประปา
(แห่ง)
จำนวนหน่วยบริการ
(แห่ง)
จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ราย)
รวมปริมาณการผลิต
(ม.3/ปี)
ความต้องการน้ำดิบ
(ม.3/ปี)
42 56  603,084  272,430,208  348,674,557 

แผนที่ขอบเขตการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัดสายงานปฏิบัติการ::3


ลุ่มน้ำประเทศไทย
เลือกปีข้อมูล


การประปาส่วนภูมิภาคที่ตั้งในลุ่มน้ำต่างๆสังกัดภาค:3


การประปาส่วนภูมิภาคที่ตั้งในกลุ่มลุ่มน้ำต่างๆสังกัดภาค:3
แผนที่แสดงขอบเขต 25 ลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำCopyright @ 2005 by Provincial Waterworks Authority
จัดทำโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
E-mail:559131@pwa.co.th