กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุม“การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้เสีย”

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 น.ส.วริษฐา ธนสัมบัณณ์ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมการประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้เสีย” ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. ซึ่งจัดโดยสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน ม.ขอนแก่น และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย ม.ขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการศึกษาดัชนีวัดต้นแบบสำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ย่อย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ นำเข้าข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย ให้พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้หน่วยงานด้านการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ และหน่วยงานด้านการดูแลงบประมาณมีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการ

     รายการดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ (WMI) ในโครงการฯ มี 8 มิติ 59 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1 ต้นทุนทรัพยากรน้ำ มิติที่ 2 การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค มิติที่ 3 ความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนา  มิติที่ 4 ความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำ มิติที่ 5 การจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำ มิติที่ 6 การจัดการ
ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ มิติที่ 7 การจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และมิติที่ 8 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย WMI ทั้ง 8 มิติ ของประเทศไทย อยู่ที่ 3.42 (จาก 5.00)

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ มีข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่บูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ สำหรับวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน มีดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเชิงระบบและเชิงพื้นที่ เกิดความสมดุลระหว่างศักยภาพของแหล่งน้ำและการใช้น้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัติจากน้ำ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ แต่เนื่องจากมีข้อมูลบางข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ทำให้สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงต้องมีการพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดังเว็บไซต์ https://water.surveydb.app