วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
น้ำเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำประปาโปรดรักษาแหล่งน้ำ
>>SITE MAP<<
>>Webboard<<

เลือกปีข้อมูล

การประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด


ประเภทแหล่งน้ำ(ผิวดิน/ใต้ดิน)ที่ใช้ผลิตประปา


ชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา

ประปาที่มีปัญหาน้ำดิบ
กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้น้ำแต่ละภาคสถิติผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค >>Click
สถิติด้านแหล่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ >>Click
สถิติด้านแหล่งน้ำประปาที่มีปัญหาภัยแล้ง >>Click

การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

แผนที่การเดินทางไป

หมายเหตุ : จำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณการผลิตเป็นรายปี ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค. 25574| | |ลุ่มน้ำประเทศไทย| | |3
วัฐจักรน้ำ
เลือกปีข้อมูล


สำนักงานประปาที่ตั้งใน 25 ลุ่มน้ำ


สำนักงานประปาที่ตั้งใน 9 กลุ่มลุ่มน้ำ

download เกี่ยวกับแหล่งน้ำ

โครงการแจ้งเตือน และเฝ้าระวังระดับน้ำดิบ

โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำNEW

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่1(ด้านแหล่งน้ำ)NEW

ประชุมสัมมนา การจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอNEW

Link ที่เกี่ยวข้อง >>>
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ | กรมทรัพยากรน้ำ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กรมชลประทาน | กรมอุตุนิยมวิทยา | กองอุตุนิยมวิทยา/กรมอุทกศาสตร์ | ประปาไทย | คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อรสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ | กลุ่มภาระกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
แผนที่แสดงขอบเขต 25 ลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำ


+++กำลังปรับปรุงแผนที่+++

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
logohits
นับจากเดือน กันยายน 2550
Copyright @ 2005 by Provincial Waterworks Authority
จัดทำโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
E-mail:559131@pwa.co.th