ประชุม สัมมนา

1.บูรณาการคณะทำงานลุ่มน้ำ (ภายใน) ของ กปภ.

ปี 2556

ปี 2557

2.การบริหารจัดการน้ำเพื่อกิจการประปาในพื้นที่ภาคตะวันออก

ปี 2557

3.ประชุมสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ

3.1 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ปี 2557

3.2 สรุปการสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่างยั่งยืน