1.>> ความต้องการน้ำดิบเพื่อกิจการประปาใน 25 ลุ่มน้ำ

- ลุ่มน้ำกก

- ลุ่มน้ำโขง

- ลุ่มน้ำมูล

- ลุ่มน้ำชี

- ลุ่มน้ำสาละวิน

- ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- ลุ่มน้ำป่าสัก

- ลุ่มน้ำปิง

- ลุ่มน้ำวัง

- ลุ่มน้ำยม

- ลุ่มน้ำน่าน

- ลุ่มน้ำท่าจีน

- ลุ่มน้ำสะแกกรัง

2.>> ความต้องการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปภ. ในอนาคต

3.>> แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กปภ.

4.>>แบบฟอร์มเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2552 (update 3 มิถุนายน 2552)

5.>> แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลชุมชนที่มีน้ำประปาในระดับตำบล และอบต.

6.>> แบบฟอร์ม กพน.01 (ยกเลิก)

   >> แบบฟอร์ม กพน.02 (ยกเลิก)

   >> ฟอร์มแก้ไขข้อมูลแต่ละเขต

   >> แบบฟอร์ม-กพน.01(ตามคู่มือด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ กปภ. พ.ศ.2552 ) 26/3/2556

   >> แบบฟอร์ม-กพน.02(ตามคู่มือด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ กปภ. พ.ศ.2552 ) 26/3/2556

7.>> รูปโรงสูบน้ำแบบต่างๆ

   >> แพสูบน้ำ

   >> โรงสูบแบบรางเลื่อน  

8.>> แบบมาตรฐาน

   >> แบบมาตรฐานเสายึด Staffgauge
 [1] , [2] , [3]

   >> ข้อกำหนด Staff gauge

   >> ประมาณราคาเสาวัดระดับน้ำ

9.>> หลักเกณฑ์และแนวทางการนำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะไปใช้

    >> บันทึกข้อความ [1] ,
  [2]

    
>> หลักเกณฑ์และแนวทางการนำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะไปใช้

   >> แบบฟอร์มยื่นคำขอนำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะไปใช้

10.>> รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่, กปภ.สาขาหนองคาย, กปภ.สาขาโพนพิสัย, กปภ.สาขาบึงกาฬ, กปภ.สาขาบ้านแพง และกปภ.สาขานครพนม

11.>> รายงาน "การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างปี พ.ศ.2548-2553"

12.>> คู่มือการใช้โปรแกรม KU Slope 2.1 สำหรับวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินเบื้องต้น NEW

13.>> คู่มือการใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อสืบค้นตำแหน่งของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ใน 25 ลุ่มน้ำ

>>>>>>>>ติดต่อขอรับข้อมูลตำแหน่ง กปภ.ในGoogle Earth ได้ที่ งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ กพน. โทร 02 5518804<<<<<<<<

14.>> รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง-อุทกภัย ของกปภ.สาขาในลุ่มน้ำตัวอย่าง

15.>>รายงานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระยะเร่งด่วน กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์

16.>>ข้อมูลภัยแล้งการประปาส่วนภูมิภาคและการวิเคราะห์ปัญหา (สถิติขัอมูลปีพ.ศ. 2550-2554 (ส.ค.))

17.>>การสำรวจน้ำบาดาลด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ

18.>>รายงานการสำรวจศักยภาพแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาตาก(แม่ข่าย) (Upload 15 ส.ค. 55) NEW

19.>>รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว (Upload 16 ส.ค. 55)NEW

20.>> รายงานสำรวจศักยภาพแหล่งน้ำดิบสำหรับแผนงาน(upload 27 ส.ค. 55)NEW

21.>> รายงานแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (upload 28 ม.ค. 56)NEW

22.>> รายงานการสำรวจและออกแบบบ่อน้ำบาดาล หน่วยบริการหนองแก กปภ.สาขาหนองเรือ (upload 27 ก.ย. 56) NEW

23.>> รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ศึกษากลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกNEW