แผนผังเวป(SITE MAP)
ระดับ
ด้านข้อมูล
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)
สรุปข้อมูลทั้งหมดของสำนักงานประปาในสังกัด,แผนที่แสดงขอบเขตภาค 5 ภาค, แผนที่แสดงขอบเขต 25 ลุ่มน้ำ

>>แยกประเภทแหล่งน้ำ(ผิวดิน/ใต้ดิน)ที่ใช้ผลิตประปา
>>ชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา
>>ประปาที่มีปัญหาน้ำดิบ
>>สำนักงานประปาที่ตั้งใน 25 ลุ่มน้ำ
>>สำนักงานประปาที่ตั้งใน 9 กลุ่มลุ่มน้ำ
>>แผนที่หรือเส้นทางไปหน่วยงาน
ปฏิบัติการ |1 |2 | 3 |4 |5 |
สรุปข้อมูลทั้งหมดของสำนักงานประปาในสังกัดปฏิบัติการ, แผนที่ขอบเขตภาคแสดงสำนักงานฯเขตที่รับผิดชอบ, แผนที่แสดงขอบเขต 25 ลุ่มน้ำ

>>แยกประเภทแหล่งน้ำ(ผิวดิน/ใต้ดิน)ที่ใช้ผลิตประปา
>>ชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา
>>ประปาที่มีปัญหาน้ำดิบ
>>สำนักงานประปาที่ตั้งใน 25 ลุ่มน้ำ
>>สำนักงานประปาที่ตั้งใน 9 กลุ่มลุ่มน้ำ
>>แผนที่หรือเส้นทางไปหน่วยงาน
สำนักงานประปาเขต | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10|
สรุปข้อมูลทั้งหมดของสำนักงานประปาในสังกัดสำนักงานประปาเขต,แผนที่ขอบเขต ปปข.แสดงรายละเอียดประปาที่รับผิดชอบ

>>แยกประเภทแหล่งน้ำ(ผิวดิน/ใต้ดิน)ที่ใช้ผลิตประปา
>>ชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา
>>ประปาที่มีปัญหาน้ำดิบ
>>แผนที่หรือเส้นทางไปหน่วยงาน

สำนักงานประปา
สรุปข้อมูลระดับแม่ข่ายและหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานประปา,แผนที่แสดงหน่วยบริการสังกัด

>>เกี่ยวกับประวัติการปรับปรุงระบบผลิตประปา
>>แผนที่หรือเส้นทางไปหน่วยงาน
แม่ข่ายหรือหน่วยบริการ
สรุปข้อมูลแม่ข่ายหรือหน่วยบริการ,แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาและแหล่งน้ำสำรอง

>>ชื่อแหล่งน้ำต่างๆ ในระดับ แม่ข่ายหรือหน่วยบริการ พร้อมรูปภาพ
>>แผนที่หรือเส้นทางไปหน่วยงาน