(1.เลือก กปภ.เขต)1.กปภ.ข.1 ชลบุรี

2.กปภ.ข.2 สระบุรี

3.กปภ.ข.3 ราชบุรี

4.กปภ.ข.4 สุราษฏร์ธานี

5.กปภ.ข.5 สงขลา

6.กปภ.ข.6 ขอนแก่น

7.กปภ.ข.7 อุดรธานี

8.กปภ.ข.8 อุบลราชธานี

9.กปภ.ข.9 เชียงใหม่

10.กปภ.ข.10 นครสวรรค์


(2.เลือกสาขา)


(3.หน่วยบริการในสังกัด ป.)


กราฟแสดงสถิติแหล่งน้ำ

Copyright @ 2005 by Provincial Waterworks Authority
จัดทำโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
E-mail:559131@pwa.co.th