กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564

               เมื่อวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 2204-2206 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ กปภ. และประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference โดย นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ทำหน้าที่แทนเลขานุการฯ เนื่องจากติดภารกิจ ซึ่งจากการประชุม สรุปได้ดังนี้

               1. รายงานสถานการณ์น้ำ ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นให้รายงานเพิ่มเติมแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในอนาคต 20 ปี

               2. รายงานความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่ประชุมรับทราบและให้ กปภ.ดำเนินการดังนี้

                   2.1 ให้แก้ไขการนำเสนอ ความก้าวหน้าสลับกับพื้นที่โครงการ

                   2.2 ให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ปปข.พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา และโครงการ ปปข. บ้านฉาง พนัสนิคม ปลวกแดง ฯ ประสาน ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

               3. รายงานความก้าวหน้าโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ประชุมรับทราบและให้ฝ่ายเลขาฯ รายงานสลับพื้นที่โครงการ และโครงการที่มีปัญหาเดิม รายงานผลการแก้ไข

               4.  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีวงเงิน เกิน 100 ล้านบาท ที่ประชุมรับทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง