กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ”

 

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณเมือง วิศวกรแหล่งน้ำ ร่วมกับผู้แทนกองพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ” ณ ห้องประชุม Naga Hall II โรงแรม The Halls Bangkok ซ.วิภาวดีรังสิต 64 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ จากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

     ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สิทธิ ความสำคัญของการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวมทั้งรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ การขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ เพื่อพร้อมนำไปสู่การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อไป