กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

          เป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์สภาพอากาศ คาดการณ์ปริมาณฝน ปริมาณน้ำ โดยที่ประชุมให้ กปภ. จัดทำแผนรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำ และรวบรวมผลการใช้น้ำจากการจัดสรรน้ำ และการแก้ไขปัญหาในฤดูแล้งปี 2564 ที่รับน้ำจากระบบชลประทาน

          ทั้งนี้ มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ บริเวณเขื่อนพระราม 6 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมอบให้ กปภ.จัดเตรียมการรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ของกปภ.สาขาที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก คลองระพีพัฒน์ คลอง13 และแม่น้ำบางประกง