กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 17/2565

                    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4 โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ในช่วงวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 174.9 มม. (62%) (ค่าปกติ 282.5 มม.)  

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2565 พบว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่าปกติในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติ และให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2565

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,297 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 5,294 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนช่วงวันที่ 1 มกราคม -17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 193 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 47 ส่วนเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมาก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 39,321 ล้าน ลบ.ม. (55%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 15,778 ล้าน ลบ.ม. (33%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (17%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (22%) อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (20%) และอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ (29%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30%  ของความจุลำน้ำ ส่วนปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%) ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (สถานี T.1) และแม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สถานี M.184)

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,753 ล้าน ลบ.ม. (58%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม 

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา