กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมการกักเก็บน้ำสำหรับในฤดูแล้ง พิจารณาแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64 และมาตรการรับรองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ที่จะเข้าสู่กรอบการปฏิบัติงานช่วงฤดูแล้ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป โดยแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 ให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ สำรองน้ำต้นฤดูฝน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีเป้าหมายจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ จำนวน 9 มาตรการ ได้แก่
          1) เร่งเก็บกักน้ำ ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน 
          2) จัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
          3) ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
          4) กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผนงานพร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้
          5) วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมถึงมาตรการควบคุมการสูบน้ำ
          6) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรอง
          7) หลัก 3R ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำเสียตามหลัก 3R
          8) ติดตาม ประเมินผลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
          9) สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนจัดสรรน้ำ
          พร้อมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป