กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

        เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายหลักชัย พัตนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ร่วมกับ สุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ นายประสิทธิ์ หฤทัยวิญญู นิติกร กองนิติการ และนายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อตรวจพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ...
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ...

        คณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตและข้อเสนอเพื่อพิจารณาปรับร่างกฎกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป