กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 8/2565

 

                    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

                   กปภ.สาขา ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ควรเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 19,509 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,206 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาตรน้ำ 48,692 ล้าน ลบ.ม. (69%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 25,150
ล้าน ลบ.ม. (53%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ
คลองสียัด ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 11 แห่ง (เอกสารแนบ 3) น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร
และสถานีโขงเจียม สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน และสถานีหนองคาย

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ