กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการจัดทำแผนแม่บทก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระยะที่ 1 (วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2204-2206 การประปาส่วนภูมิภาค โดยรองผู้ว่าการ (วิชาการ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการและเทคนิค โครงการจัดทำแผนแม่บทก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระยะที่ 1 เพื่อพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุม ประกอบด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทและสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำของ กปภ. อย่างยั่งยืน