กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 12/2565

 

                    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    พายุดีเปรสชันบริเณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น โดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน และขึ้นชายฝั่งประเทศเมียนมาร์ ในช่วงวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนังมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

                    ในช่วงวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 27 มีนาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

                    สำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2565 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2565 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 87.9 มม. (126%)

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 17,298 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 7,896 ล้าน ลบ.ม.โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ วันที่ 20 มีนาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 45,668 ล้าน ลบ.ม. (64%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 22,126
ล้าน ลบ.ม. (47%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 5 แห่ง

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง มีน้ำใช้การได้ 3,123 ล้าน ลบ.ม. (66%) 

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 5 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม ส่วนสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสน

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา