กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือการบูรณาการการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564

          นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการบูรณาการการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564 ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 นั้น

          ในการประชุมครั้งนี้ มีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง เพื่อหารือพื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำของหน่วยงานต่างๆ โดยปัจจุบัน ปภ. มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งจะได้รับข้อมูลในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รายงานพื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ จำนวน 51 สาขา และพื้นที่เฝ้าระวังความเค็ม จำนวน 7 สาขา พร้อมการช่วยเหลือน้ำจ่ายฟรีในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 3 มีนาคม 2564 จำนวน 26 ล้านลิตร ทั้งนี้ ปภ. ขอให้ กปภ. จัดส่งข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังให้ทาง ปภ. ซึ่ง จะได้จัดทำหนังสือส่งข้อมูลต่อไป