กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2563

 

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นางพวงทอง วังส์ด่าน
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ และนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยในการประชุมครั้งนี้มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และมีผู้แทนร่วมประชุมจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ เป็นต้น โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. 2561 การพิจารณาโครงการจัดหาน้ำต้นทุนและแผนปฎิบัติการ ปี 2563-2566 จังหวัดภูเก็ต
การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ปี 2564-2566 การปรับปรุงเร่งรัดแผนงานก่อสร้าง 14 โครงการสำคัญ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ปี 2563-2580) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ขอขอบคุณภาพจาก สทนช.