กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564

 

               ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย (พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา) ได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 2204-2206 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมาย และติดตามการกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำ กปภ. พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณอนุกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง