กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ (ภายใต้ กอนช.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ นายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ และนายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ ณ เมือง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ (ภายใต้ กอนช.) ครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมดังกล่าวมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานร่วมในที่ประชุม

          กปภ. รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ครม.(งบกลาง) ดังนี้

          1. ผลการดำเนินงานตามมติ ครม. (งบกลาง) วันที่ 7 มกราคม 2563 แล้วเสร็จ 35 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ

           2. ผลการดำเนินงานตามมติ ครม. (งบกลาง) วันที่ 17 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จ 2 โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ