กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ผู้แทนกปภ.ในอนุกรรมการ นายวิธร มาเอียด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ และนายสุประดิษฐ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Gistda กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 และบริหารจัดการน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและความเสียหายของประชาชน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินและวางแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีแผนพร่องน้ำในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 สำหรับป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค. 64 - ม.ค. 65

          ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยได้เห็นชอบในหลักการ “มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65” ตามที่ สทนช. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำขึ้น รวม 9 มาตรการ ได้แก่ 1) เร่งเก็บกักน้ำในทุกแหล่งน้ำให้มากที่สุด 2) จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3) ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตร 4) กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ติดตาม กำกับ ให้เป็นไปตามแผน 5) วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูก 6) เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำสายหลัก สายรอง 8) ติดตามประเมินผล 9) สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนจัดสรรน้ำ โดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนตามมาตรการที่กำหนด และขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป