กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 40/2564

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 40/2564  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

              1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2564 มีปริมาณฝน 1,400.6 มม. สูงกว่าค่าปกติ 7% โดยมีภาคที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

              1.2 พายุไลออนร็อคได้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศ และคาดการณ์ว่าพายุคมปาซุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564) ดังนี้

              2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 49,030 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 25,488 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 18 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 14 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 2 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 1 แห่ง

              2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 4,193 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 3,805 ล้าน ลบ.ม.

          3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 3,216 ล้าน ลบ.ม. (52%) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 1,458 ล้าน ลบ.ม. (45%) รวมมีน้ำใช้การได้ 4,674 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำทั้งสองอ่าง รวม 11,327 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 309 ล้าน ลบ.ม.

          4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564) มี กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาลดแรงดันจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท และได้รับผลกระทบ 3 สาขา (จ่ายน้ำได้) ได้แก่ กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาขอนแก่น และ กปภ.สาขามหาสารคาม