กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 33/2564

                    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 33/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าน้อยกว่าค่าปกติ 3.9 มม.

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 32,922 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 9,878 ล้าน ลบ.ม.มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 2,761 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชประภา

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 36,381 ล้าน ลบ.ม. (51%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 12,839 ล้าน ลบ.ม. (27%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ อ่างฯแม่กวงอุดมธารา อ่างฯกิ่วคอหมา อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน อ่างฯทับเสลา อ่างฯกระเสียว อ่างฯอุบลรัตนน์ อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างฯคลองสียัด

                    แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 22  สิงหาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำ
ในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถานีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสนสถานีเชียงคานและสถานีหนองคาย ส่วนสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีนครพนม และมุกดาหาร ส่วนสถานีโขงเจียมปริมาณน้ำเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                    การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง