กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 13/2565

 

                    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 13/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

                    ในช่วงวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 109.5 มม. (117%)

                    คาดหมายฝนรายเดือนเมษายน 2565 มีปริมาณฝนรวมสูงกว่าปกติ พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือ ภาคกลางต่ำกว่าค่าปกติ  มิถุนายน 2565 ปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่ มีฝนใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 16,655 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 7,735 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ วันที่ 27 มีนาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 44,853 ล้าน ลบ.ม. (63%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 21,310 ล้าน ลบ.ม. (45%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (21%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 5 แห่ง

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยกเว้นแม่น้ำท่าจีนอยู่ในเกณฑ์น้ำดี

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง มีน้ำใช้การได้ 3,085 ล้าน ลบ.ม. (65%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 3 สถานี  ได้แก่ สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม ส่วนสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน และสถานีหนองคาย

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา