กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 49/2564

 

                    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 49/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงวันที่ 15-22 ธันวาคม 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล มีฝนตกหนักบางแห่ง

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,420 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,811 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (93%) และเขื่อนจุฬาภรณ์ (99%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (62%) เขื่อนสิริกิติ์ (47%) และเขื่อนบางลาง

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 54,302 ล้าน ลบ.ม. (77%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 30,760 ล้าน ลบ.ม. (65%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 24 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย และมีน้ำล้นตลิ่งที่บริเวณสถานี T.23 แม่น้ำท่าจีน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 5 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสน

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ จ. สุราษฎร์ธานี

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ