กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ผู้แทนรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2) ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1 ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9 ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ประธานชมรมผู้จัดการฯ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ และผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุม 1211 การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)

     ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 การดำเนินการตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ของกปภ. ความก้าวหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ของ กปภ. แนวทางการดำเนินการจากผลกระทบการจัดเก็บค่าน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และการติดตามความก้าวหน้าการยกร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ทั้งมาตราเร่งด่วนและหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ