กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 22/2565

                    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 22/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4  โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                    พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

                    ในช่วงวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

                    ในช่วงวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 หย่อมความกดอากาศปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2565 พบว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่าปกติในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติ และให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2565

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 39,936 ล้าน ลบ.ม. (56%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 16,393 ล้าน ลบ.ม. (35%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำป่าสัก (29%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (24%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (22%) และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (20%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา (85%) และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ (81%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,849 ล้าน ลบ.ม. (60%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 34,121 ล้าน ลบ.ม. (72%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 3,664 ล้าน ลบ.ม.

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มีสถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม และสถานีมุกดาหาร ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา