กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 2/2565

 

                    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็น ในช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับในช่วงวันที่ 13 - 16 มกราคม 2565 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนในช่วงวันที่ 10 – 11 มกราคม 2565 ทำให้มีฝนน้อย ส่วนในช่วง12 – 16 มกราคม 2565 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค

                    ปริมาณฝนสะสม ปี 2564 ภาพรวมทั้งประเทศ มีปริมาณฝน 1,759.3 มม.ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ (1,587.7 มม.) 171.6 มม. (+11%) 

                    คาดการณ์ลักษณะฝนปี 2565 จะใกล้เคียงกับ ปี 2552 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับค่าปกติ พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีปริมาณฝนสะสม ปี 2552 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,302 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,528 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (58%) และเขื่อนสิริกิติ์ (46%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 52,617 ล้าน ลบ.ม. (74%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 29,075 ล้าน ลบ.ม. (61%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 22 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,939 ล้าน ลบ.ม. (83%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 3 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม     

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565  สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ