กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมสรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565

 

                    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 พร้อมกับนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ)  และนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) กับห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม                   

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสรุปสภาพอากาศ และการคาดการณ์ฤดูฝน โดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2565  โดยอธิบดีกรมชลประทาน  มีรายละเอียดดังนี้

                    อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2565 ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 141.1 มม. (65%) (ค่าปกติ 217.2 มม.) คาดการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2565 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 นอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วง ปริมาณและการกระจายฝนน้อย ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดหมายฝนในช่วงฤดูฝนปี 2565 คาดว่าจะสูงกว่าค่าปกติ 3%

                    อธิบดีกรมชลประทาน  ได้รายงาน แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 โดยทั้งประเทศ วางแผนไว้ 22,280 ล้านลบ.ม. จัดสรรน้ำไป 22,998 ล้าน ลบ.ม. (103%) โดยเป็นการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 2,760 ล้าน ลบ.ม.

                    แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค.2565) ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2565 (1 พ.ค.2565) 19,950 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำ 31,755 ล้าน ลบ.ม. โดยแบ่งเป็นเพื่ออุปโภค-บริโภค 2,329 ล้าน ลบ.ม. (7%) สำหรับแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2565 กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

                    แผนบริหารจัดการน้ำภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ทั้ง 13 มาตรการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ได้เตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย ด้วยการกำหนดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในลำน้ำ กำหนดคน กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานจังหวัด ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์หรือคาดการณ์สถานการณ์น้ำในลำน้ำ การจัดสรรทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถขุด รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา