กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 24/2564

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 24/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 21 – 26 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

          การคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อเตรียมการรับเมื่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เนื่องจากร่วงมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน หรือมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏชัดเจน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน ทำให้มีโอกาสฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

          สถานการณ์น้ำปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนของ กฟผ. มีประมาณน้ำใช้การรวม 29,033 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % ของปริมาณน้ำใช้การทั่วประเทศ โดยมากกว่าปีที่ผ่านมา 158 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การรวม 8,711 ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 412 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การรวม 2,193 ล้านลูกบาศก์เมตร

          และแนวโน้มของระดับน้ำและปริมาณน้ำ ในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มลดลง ส่วนสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในแม่น้ำโขง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกสถานีตรวจวัด ยกเว้น สถานีเชียงแสน มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

          สถานการณ์การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ทุกสาขา โดยมี กปภ.สาขาซึ่งต้องติดตามการจ่ายน้ำ 1 สาขา คือ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยปัจจุบันมีการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำตลอดเวลา