กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564

          นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) พร้อมด้วยนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม  มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง เพื่อพิจารณาการติดตามมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี 2563/64 การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีน และบางปะกง และพิจารณามาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564