กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ กปภ. ครั้งที่ 7/2563

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำได้รับมอบหมายให้นำเสนอวาระเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ กปภ. ครั้งที่ 7/2563 โดยมี พลโท ดร.พลเลิศ วรสีหะ เป็นประธานการประชุม มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ เป็นต้น โดยวาระที่นำเสนอเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำ และการจ่ายน้ำประปาของ กปภ. ซึ่งยังมี กปภ.สาขาที่จ่ายน้ำประปาแบบลดแรงดันน้ำ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ชลบุรี(พ) พัทยา(พ) ศรีราชาและแหลมฉบัง และมี กปภ.สาขาที่จ่ายน้ำประปาแบบลดแรงดัน (ช่วงกลางคืน)  (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กระบี่(น.หนองทะเล) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ และ กปภ. จะได้นำไปดำเนินการต่อไป