กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 15/2564

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - วันที่ 20-24 เมษายน 2564 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจาก
ความกดอากาศต่ำ ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

          - ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนจุฬาภรณ์  เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนห้วยกุ่ม โดยแผนของการระบายน้ำทั้ง 4 เขื่อนหลัก คาดว่าปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลหลังสิ้นสุดฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 762 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติติ์หลังสิ้นสุดฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 869 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนศรีนครินทร์หลังสิ้นสุดฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 913 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนวชิราลงกรณ์หลังสิ้นสุดฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 663 ล้าน ลบ.ม.

          - สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (18 เมษายน 2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81%                        จำนวน 0 แห่ง

            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80%                  จำนวน 9 แห่ง

            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50%                  จำนวน 7 แห่ง

            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)         จำนวน 19 แห่ง

            การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา แต่มีกปภ.สาขาที่จ่ายน้ำเป็นเวลา/สลับพื้นที่จ่ายน้ำ จำนวน 4 สาขา คือ กปภ.สาขาบางสะพาน (น.ร่อนทอง) กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) กปภ.สาขาพะเยา (น.ดอนไชย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี