กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือคณะอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกรินทร์  ภู่พงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย นายพฤกษ  บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และ การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมควบคุมมลพิษ พร้อม VDO Conference ไปยังสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และกรมการทหารช่าง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ และปัญหาการปลูกข้าวนาปรังมากกว่าแผน ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี ตามข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมทั้งกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง

          สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเค็มในแม่น้ำเกินค่ามาตรฐาน โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษ และกรมชลประทาน พร้อมทั้ง แผนงานการแก้ไขปัญหาระยะยาว สำหรับลดผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิตน้ำประปา เพื่อนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามการแก้ไข้ปัญหาความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง ในวันที่ 3 มีนาคม ต่อไป