กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 โดยผลการประชุมมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและประเมินพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำดิบในปี 2563/64 และรายงาน สทนช.