กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และงาน Thailand-Netherlands Water Dialogue

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนอเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมชลประทาน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

          ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ Mr. Kees Pieter Rade เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นความร่วมมือกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการ สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกันในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก สทนช.