กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 32/2564

                    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 32/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง มีหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 15 สิงหาคม 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 2 %

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 32,604 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 9,559 ล้าน ลบ.ม.มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 3,081 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 สิงหาคม 2564 พบว่า มี 5 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนน้ำพุง

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 36,052 ล้าน ลบ.ม. (51%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 12,509 ล้าน ลบ.ม. (23%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

                    แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำท่าจีน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำ
ในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถานีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสนและสถานีนครพนม ส่วนสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีมุกดาหารและสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง