กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 12/2564

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ช่วงวันที่ 23-24 มี.ค. 2564 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 มี.ค. 2564 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอุณภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

          คาดการณ์ฝนในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 2564 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ส่วนเดือน มิ.ย.-ส.ค.2564 ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่มีใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับภาคใต้มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ

         ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบัน  ปัจจุบัน (22 มี.ค. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่ต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นฤดูแล้ง 698 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนสิริกิติ์ (คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ ณ สิ้นฤดูแล้ง 689 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นฤดูแล้ง 376 ล้าน ลบ.ม.) และเขื่อนศรีนครินทร์ (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นสุดฤดูแล้ง 855 ล้าน ลบ.ม)

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) ปัจจุบัน (21 มี.ค. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 2 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 8 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 13 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 12 แห่ง รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 12,893  ล้าน ลบ.ม. (27%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในช่วงวันเดียวกัน พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 908 ล้าน ลบ.ม.

         การประปาส่วนภูมิภาค จ่ายน้ำเป็นเวลา 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางสะพาน (น.ร่อนทอง) กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ส่วนกปภ.สาขาที่น้ำเค็มรุกล้ำ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา บางคล้า และบางปะกง