กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

          การประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานฯ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของ กอนช. ให้เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทาเดียวกัน เช่น การขอรับจัดสรรงบกลาง ต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที เป็นต้น