กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ และทางน้ำ”

 

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ร่วมกับ
นายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ และทางน้ำ” ณ ห้องประชุม วิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

     ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศแหล่งน้ำ และทางน้ำของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งดูแล รับผิดชอบแหล่งน้ำและทางน้ำอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ และทางน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวมทั้งรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำ การเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาเป็น Web Application ต่อไป

 

ขอขอบคุณภาพจาก สทนช.