กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 18/2564

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 18/2564  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุป ดังนี้  

              1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณฝน 293.2 มม. สูงกว่าค่าปกติ 29% โดยทุกภาคมีค่าสูงกว่าค่าปกติ

              1.2 สรุปลักษณะอากาศ วันที่ วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2564 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

สำหรับวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ     และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

              2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 33,715 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 10,172 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 13 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 8 แห่ง

              2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 2,616 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 2,228 ล้าน ลบ.ม.

          3. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564) มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) จังหวัดชัยภูมิ ลดแรงดันจ่ายน้ำ (กลางคืน) จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางสะพาน (น.ร่อนทอง)