กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 30/2565

                    เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 30/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี รผว. ผอ.ฝทน. ผอ.กพน. และนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4 ร่วมประชุม โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2565

                          ในช่วงวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

                          ในช่วงวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่อง มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 สิงหาคม 2565 ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 185.2 มม. (24%) (ค่าปกติ 786.4 มม.)

                    คาดการณ์ฝนในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5 เดือนสิงหาคมและกันยายน ปริมาณฝนจะเริ่มสูงขึ้นตามลำดับ มีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน รวมถึงอาจมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ เดือนตุลาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลง ยกเว้นบริเวณทางใต้ของประเทศไทยจะเริ่มมีฝนมากขึ้น

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่าง ฯ ทุกแห่ง 35,177 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 4,034 ล้าน ลบ.ม.

                          - เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์

                          - ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2565 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ มีปริมาตรน้ำ 39,902 ล้าน ลบ.ม. (55%) เป็นน้ำใช้การ 16,365 ล้าน ลบ.ม. (33%)

                          - อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (27%)

                          -  อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในเกณฑ์น้ำดีมาก (>81%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา (89%)  

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ และปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี ( 51-80% ) ได้แก่

                          - สถานี E.20A     แม่น้ำชี           จังหวัดยโสธร

                          - สถานี M.184     แม่น้ำมูล        จังหวัดนครราชสีมา

                          - สถานี Y.16        แม่น้ำยม        จังหวัดพิษณุโลก

                          - สถานี S.42        แม่น้ำป่าสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์

                          - สถานี T.1          แม่น้ำท่าจีน    จังหวัดนครปฐม

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,912 ล้าน ลบ.ม. (61%) (เอกสารแนบ 4) และกรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักชลประทานจัดทำ DOC (Dynamic Operation Curve) เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาอุทกภัยต่อพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

                          - สถานีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน

                          - สถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม