กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พิมาย ด่านขุนทด และวิเชียรบุรี

     วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นางสาวภาวิณี มิตรกิจรุ่งเรือง นายสุนทร เฉินประยูร และนายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ ณ เมือง เดินทางไปปฎิบัติงานในพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พิมาย ด่านขุนทด และวิเชียรบุรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำดิบ และสำรวจแหล่งน้ำดิบ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

>> สถานการณ์แหล่งน้ำดิบ : อ่างฯ ห้วยจระเข้มาก อ่างฯ ห้วยห้วยตลาดแห้งขอด น้ำที่ผันจากลำปลายมาศมีเกษตรกรสูบน้ำระหว่างทาง 
>> การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ : ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำห้วยลาดเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง
>> สถานการณ์การจ่ายน้ำประปา : ลดแรงดันการจ่ายน้ำ

คลองชลประทานที่ผันน้ำจากลำปลายมาศมายังอ่างฯ ห้วยจระเข้มาก

อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

เจาะบ่อบาดาลบริเวณสถานีจ่ายน้ำห้วยลาด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 35 บ่อ และเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 30 บ่อ

ตัวอย่างดินที่ได้จากการเจาะบ่อบาดาลบริเวณสถานีจ่ายน้ำห้วยลาด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (บ่อที่ 31) 

กปภ.สาขาพิมาย

     >> สถานการณ์แหล่งน้ำดิบ :
          1) แม่ข่าย - สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำมูลได้ มีน้ำเต็มสระเก็บน้ำบ้านขาม
          2) น.ห้วยแถลง-หินดาด - สระฯ ห้วยหินลาด สระฯ หนองตะไก้แห้งขอด
          3) น.เมืองคง - อ่างฯ ห้วยตะคร้อมีปริมาณ 300,000 ลบ.ม.
          4) น.รังกาใหญ่ - ลำน้ำเค็มมีปริมาณเพียงพอ สามารถสูบผลิตและสูบเก็บที่สระฯ ช่องโคได้
     >> การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ :
          1) แม่ข่าย - 
          2) น.ห้วยแถลง-หินดาด - ใช้น้ำจาก อ่างฯ ลำฉมวก
          3) น.เมืองคง -  
          4) น.รังกาใหญ่ -  
     >> สถานการณ์การจ่ายน้ำประปา : จ่ายน้ำปกติ

สระเก็บน้ำบ้านขาม กปภ.สาขาพิมาย

อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ

สระเก็บน้ำห้วยหินลาด

ลำน้ำเค็ม

สระเก็บน้ำดิบช่องโค น.รังกาใหญ่

กปภ.สาขาด่านขุนทด

     >> สถานการณ์แหล่งน้ำดิบ : สระเก็บน้ำโนนสะเดา อ่างฯ ลำเชียงไกร (ตอนบน) แห้งขอด ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิต
     >> การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ : รับน้ำจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว
     >> สถานการณ์การจ่ายน้ำประปา : สลับพื้นที่จ่ายน้ำ

ถังน้ำใสที่รับน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว

สระเก็บน้ำโนนสะเดา

อ่างเก็บน้ำละเชียงไกร (ตอนบน)

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

     >> สถานการณ์แหล่งน้ำดิบ : สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักมาผลิตและกักเก็บในสระเก็บน้ำได้
     >> การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ : เร่งสูบน้ำเก็บเข้าสระฯ 
     >> สถานการณ์การจ่ายน้ำประปา : จ่ายน้ำปกติ

จุดสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำป่าสัก แม่ข่ายวิเชียรบุรี

สระเก็บน้ำดิบแห่งที่ 1 แม่ข่ายวิเชียรบุรี (ความจุ 900,000 ลบ.ม.)

สระเก็บน้ำดิบแห่งที่ 2 แม่ข่ายวิเชียรบุรี (ความจุ 600,000 ลบ.ม.)

จุดสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำป่าสัก น.ศรีเทพ

สระเก็บน้ำดิบ น.ศรีเทพ (ความจุ 400,000 ลบ.ม.)