กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 17/2564

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

              1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณฝน 260.3 มม. สูงกว่าค่าปกติ 36% โดยทุกภาคมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก

              1.2 สรุปลักษณะอากาศ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฟ้าคะนองลดลงแต่ยังคงมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

          2. รายงานปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 30,422 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ จำนวน 7,378  ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีก่อน (2563) จำนวน 839 ล้าน ลบ.ม.

          3. รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

              3.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 33,858 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 10,316 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 15 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 7 แห่ง

              3.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 2,610 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 2,223 ล้าน ลบ.ม.

          4. รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) จังหวัดชัยภูมิ