กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 35/2564

                    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 35/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 7-10 กันยายน 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนัก

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 2 กันยายน 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 3%

                    การคาดหมายฝนเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 พื้นทีส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนสูงค่าปกติ และในเดือนกันยายน 2564 ต้องเฝ้าระวังพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 34,010 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 10,996 ล้าน ลบ.ม.มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 2,931 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –5 กันยายน 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชประภา

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 37,776 ล้าน ลบ.ม. (53%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 14,234 ล้าน ลบ.ม. (30%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างฯแม่กวงอุดมธารา อ่างฯทับเสลา อ่างฯอุบลรัตน์ อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างฯคลองสียัด

                    สถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยกเว้นบริเวณลำน้ำน่าน ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และลุ่มน้ำปราจีนบุรี ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำท่าจีน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลางส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ทุกสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน

                    การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย)