กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือคณะอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสุประดิษฐ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมหารือคณะอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Gistda กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2563/64 ตามการประเมินปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.2563 จากแหล่งน้ำทั้งประเทศ ตามความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน รวมถึงการคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ กนช. ต่อไป