กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ

               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ มีนายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น โครงการฯ นี้มี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำแบบจำลอง HydroEconomic Model ในพื้นที่นำร่อง (นำร่องที่พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก)  ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และวิเคราะห์รูปแบบการทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

               การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดภาวะภัยแล้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าในการจัดทำแบบจำลอง HydroEconomic Model  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น