กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 11/2564

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         วันที่ 15–20 มี.ค. 2564 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย 

          คาดการณ์ฝนในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 2564 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ส่วนเดือน มิ.ย.-ส.ค.2564 ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่มีใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับภาคใต้มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ

         ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบัน  (15 มี.ค. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่ต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) ปัจจุบัน (14 มี.ค. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 2 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 9 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 13 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 11 แห่ง รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 13,593  ล้าน ลบ.ม. (29%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในช่วงวันเดียวกัน พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 873 ล้าน ลบ.ม.

         การประปาส่วนภูมิภาค จ่ายน้ำเป็นเวลา 2 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางสะพาน (น.ร่อนทอง) และ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) ส่วนกปภ.สาขาที่น้ำเค็มรุกล้ำ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา บางคล้า และบางปะกง