กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 6/2565

 

                    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 13.3 มม. (64%) คาดหมายฝนรายเดือนของประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนรวม ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวม สูงกว่าค่าปกติ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม บริเวณประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ เดือนมิถุนายน พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนรวม ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ เดือนกรกฎาคม พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนรวม ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 20,469 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,276 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (54%) และเขื่อนสิริกิติ์ (44%)

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาตรน้ำ 50,038 ล้าน ลบ.ม. (71%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 26,495 ล้าน ลบ.ม. (56%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 13 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,534 ล้าน ลบ.ม. (74%) คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พ.ค.2565 โดยคาดการณ์กรณีน้ำเฉลี่ย คาดการณ์ว่าจะมีน้ำใช้การได้ 16,691 ล้าน ลบ.ม. (36%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 1 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ